No Child should live in fear!

Beleidsplan:

The Childwatchers bestaan al sinds augustus 2012 en is een officiële stichting geworden op 20 december 2012.
In het beleidsplan wordt de koers van de Stichting voor de komende jaren nader uiteengezet.
Omwille van transparantie wordt het beleidsplan gepubliceerd op de website www.childwatchers.nl
Wij hopen dat u, na het lezen van dit beleidsplan, een goed beeld heeft gekregen van de uitdagingen die voor ons liggen en dat u de plannen van de stichting van harte gaat ondersteunen.

Aanleiding oprichten Stichting The Childwatchers

Oprichting

In het jaar 2012 zijn we opgericht door een paar vrienden  die iets wilde doen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
The Childwatchers is een onafhankelijke stichting. Deze stichting is opgericht voor mensen om even de zorgen en de stress van hun dagelijkse leven, naar de achtergrond te laten zakken. Door eigen ervaringen zijn we wijzer geworden en beschikken wij over een groot inlevingvermogen.

Het is voor ons makkelijker te begrijpen wat bijvoorbeeld ziektes met iemand kunnen doen.
De blijdschap van de kinderen, maar ook de volwassenen, als ze mee zijn geweest achterop een motor, trike of oldtimer
Deze motorrijders, hebben gemeend om iets op te willen zetten en zich in te zetten voor personen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zowel kinderen als volwassenen.
Deze groep vrienden rijden allen motor, trike, oldtimer en zouden graag ook eens de positieve kant van motorrijders willen laten zien.

Belangrijk

We zijn dus niet ontstaan/ afgeleid van één van de Nederlandse motorclubs.
En zeker niet van één van de buitenlandse motorclubs.

Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat uit een 3-tal personen. Minimaal is er 4x per jaar overleg tussen de founders en bestuur, indien nodig vaker.
 

Doelstellingen en Beleid

Doelstellingen

De doelstellingen zijn vastgelegd in de oprichtingsakte.
De stichting heeft ten doel:

 • Het inzetten voor o.a. zieke, verstandelijke en/of lichamelijk beperkte kinderen.
 • Deze steun willen wij geven door deze kinderen of volwassenen mee te nemen met ons.
 • Het geven van voorlichting door middel van presentaties op lagere scholen en andere locaties.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Het enthousiasmeren van belangstellenden en het werven van leden, supports  en donateurs.
 • Het benaderen van fondsen en het aantrekken van sponsorgelden.
 • Het verkopen van – en ten behoeve van – aan de stichting gerelateerde artikelen, dit om gelden te genereren voor de doelstelling.
 • Het inzamelen van geld voor personen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, middels het organiseren van motor-events en sponsoractiviteiten op dit gebied.
 • Ontwikkelen van merchandise en verkoop daarvan.
 • De website  verbeteren.
 • Een open en duidelijke communicatie via de website (inclusief financieel overzicht)

 Het beheer van het vermogen 

Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting.

 • Als er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd onder beheer van de stichting vallen (bijv. giften welke nog niet direct worden besteed), dan zal de stichting zorg dragen voor een zo hoog mogelijk rendement.
 • Omdat de stichting geen risico mag en wil nemen zal dit beperkt blijven tot een separate spaarrekening.
 • Elk besluit tot afwijking van deze beleidsregel dient met instemming van het volledige bestuur genomen te worden. Kosten verbonden aan dit beheer dienen,voor zover mogelijk, gedekt te worden door opbrengst uit het rendement van het vermogen.

Financiëel beleid

Jaarlijks wordt aan het einde van een boekjaar een begroting opgesteld voor de te verwachten operationele kosten voor het aankomende boekjaar.
Teneinde de stichting financieel gezond te houden zullen deze begrote kosten ingehouden worden op de uitkering van verworven gelden.
De stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo laag mogelijk te houden, zonder de doelen van de stichting daarmee te compromitteren.
Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal een financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar opgemaakt worden door de penningmeester van de stichting ondertekend door minimaal 2 bestuursleden van het dagelijks bestuur.

Bestuur samenstelling

Voorzitter : Roberto Hopmans A.I
Secretariaat : Marjolein Sips
Penningmeester : Roberto Hopmans

Beloningsbeleid:

Stichting The Childwatchers is een Stichting zonder winstoogmerk en geeft daarom geen enkele beloningen of vergoeding aan bestuur / members en/of supporters.( anders als in de statuten, art 3 punt 5, is weer gegeven)

Iedere vrijwilliger zet zich dan ook volkomen belangeloos in voor de Stichting.
en zal alle bijkomende kosten persoonlijk dragen.

Donaties zijn welkom op rekening:

NL55INGB0000652810 t.n.v. Stichting The Childwatchers

KvK: 56706766
RSIN: 852276461

Follow us

Geplande events

Er staan geen geplande events klaar.